Rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że firma MGC Monika Guz 83-110 Tczew ul. Gdańska 7a/6
przetwarza informacje ze źródeł publicznych, ogólnodostępnych, internetu oraz pozyskanych
danych od klientów, którym MGC Monika Guz świadczy swoje usługi, tworząc bazę danych.
Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne
Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z
Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie
której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych
osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane
bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W związku z powyższym informujemy Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest MGC
Monika Guz 83-110 Tczew ul. Gdańska 7a/6
wpisaną do rejestru przedsiębiorców w CEDIG NIP 593 247 19 82
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres

do korespondencji : MGC Monika Guz 83-110 Tczew ul. Gdańska 7a/6 lub pocztą e-
mailową pod adresem [email protected]

3. Administrator wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych osobowych Panią Monike Guz, z
którą można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres do
korespondencji : MGC Monika Guz 83-110 Tczew ul. Gdańska 7a/6 lub pocztą e-mailową
pod adresem [email protected]
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w
oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom
produktów, które przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu
gospodarczego. Takie produkty dostarcza również klientom MGC MONIKA GUZ
informacje na temat płynności finansowej ich klientów i kontrahentów.Pozwala to w ten
sposób minimalizować ryzyko nawiązywania relacji biznesowych z nierzetelnymi
partnerami. MGC MONIKA GUZ zajmuje również się obrotem wierzytelnościami jak i
świadczy usługi inkasa (windykacji należności ). Ponadto MGC MONIKA GUZ świadczy
usługi prawne i detektywistyczne dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.
Firma udostępnia także dane ułatwiające przeprowadzenie skutecznych kampanii
marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się
w zakresie działalności gospodarczej MGC MONIKA GUZ ujawnionym w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby
Firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom usługi świadczone przez MGC
MONIKA GUZ.

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania partnerom MGC MONIKA
GUZ kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę
produktów oraz usług prawnych, jak również w celach statystycznych.
7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane
przez źródła publicznie dostępne, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz dane osobowe pozyskane w toku
prowadzonej działalności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy i
wykonywania w tym usług prawnych i detektywistycznych.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, osoby fizyczne, instytucje, urzędy.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj.
poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych
10.Pani/Pana dane osobowe będą przez MGC MONIKA GUZ przetwarzane przez okres
niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w
niniejszym dokumencie.
11.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
do:
a/ żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b/ żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c/ żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d/ żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f/ przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
g/ wniesienia skargi do organu nadzorczego.
h/ z praw wskazanych w pkt.11 powyżej można skorzystać poprzez:
kontakt e-mailowy pod adresem: [email protected] lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres do
korespondencji : MGC Monika Guz 83-110 Tczew ul. Gdańska 7a/6
12.Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS)
oraz pozyskane w toku prowadzonej działalności, które są niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania firmy i wykonywania działalności określonej w tym usług prawnych i
detektywistycznych.
13.MGC Monika Guz może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe,
zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1
i 4 RODO.
14.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne
i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

15.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i
procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w niniejszym
dokumencie.